Steeds vaker erfenis met schulden door crisis

Het komt steeds vaker voor dat er schulden in erfenissen zitten. Uit recent onderzoek blijkt dat door de aanhoudende crisis het aantal negatieve erfenissen toeneemt waardoor erfenissen vaker door erfgenamen worden verworpen of beneficiair worden aanvaard. In 2011 is het aantal beneficiaire aanvaardingen met ruim 10% toegenomen. Het aantal erfenissen met een schuld is het afgelopen jaar met een kwart gestegen.

Niet verplicht tot aanvaarden 

Vooral als de nalatenschap een huis bevat, kunnen de erfgenamen in financiële problemen komen. Ook als de woning dan nog niet verkocht is, moeten de erfgenamen binnen één jaar na het overlijden erfbelasting betalen over de WOZ-waarde van de woning.

Men is  niet verplicht om een nalatenschap te aanvaarden. De erfgenamen kunnen de erfenis onder voorwaarden aanvaarden. Dit wordt beneficiair aanvaarden genoemd. De erfgenamen hoeven dan in principe niet de schulden van de overledene te betalen. Er wordt gepleit voor maatregelen om erfgenamen te beschermen tegen financiële problemen als gevolg van het accepteren van erfenissen.‘Minderjarige erfgenamen zijn al verplicht om de erfenis beneficiair te aanvaarden. Dit zou ook voor volwassen erfgenamen kunnen gaan gelden. Notarissen stellen een wetswijziging voor om erfgenamen te beschermen. De wetswijziging houdt in dat erfgenamen voortaan automatisch onder voorwaarden een nalatenschap aanvaarden. In landen zoals Zweden is dit al het geval.

De notarissen pleiten er tevens voor om betalingsuitstel van de erfbelasting over de WOZ-waarde van een huis niet meer rentedragend te laten zijn.Erfgenamen kunnen nu wel  twee jaar uitstel van betaling aanvragen, maar daar moet wel rente over worden betaald.

Bron: Netwerk Notarissen