Curatele

Curatele

Meerderjarigenbescherming

Het kan voorkomen dat een meerderjarige niet (meer) volledig in staat is om zijn of haar eigen belangen te behartigen. Iemand in uw naaste omgeving kan gaan dementeren, verstandelijk gehandicapt zijn of lijden aan een psychiatrische aandoening. Hiervan kan al sprake zijn op jonge leeftijd. Deze personen verdienen bescherming. Hiervoor zijn de volgende maatregelen mogelijk:

  • De curatele
  • Het beschermingsbewind
  • Het mentorschap

Curatele als maatregel meerderjarigenbescherming

Curatele is de meest ingrijpende maatregel. Curatele betekent dat degene die onder curatele is gesteld, handelingsonbekwaam is. Hij moet worden vertegenwoordigd door zijn curator. Dit kunnen overigens ook twee curatoren zijn. De kantonrechter kan op verzoek een ondercuratelestelling uitspreken indien deze persoon niet in staat is zijn belangen behoorlijk waar te nemen. Ook al heeft hij of zij soms heldere ogenblikken, dan kan de curatele toch worden uitgesproken.

Curatele betekent niet dat de onder curatele gestelde helemaal niets meer zelf mag. De curator kan hem bijvoorbeeld geld ter beschikking stellen voor levensonderhoud.

Wie wordt curator?

De curatele kan worden verzocht door de betrokkene zelf, diens echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel of andere bloedverwanten tot in de vierde graad (bijvoorbeeld, broer, zus, kind). Bij de benoeming van de curator dient de rechter rekening te houden met de voorkeur van de betrokkene. De voorkeur wordt gegeven aan de levensgezel van de betrokkene. Indien deze niet aanwezig is, dan wordt de voorkeur gegeven aan de ouders, kinderen broers of zussen.

De curatele kan op verzoek worden beƫindigd, bijvoorbeeld als de gronden voor curatele niet meer aanwezig zijn. Ook als de betrokkene overlijdt eindigt de curatele. Een gerechtelijke beslissing over een ondercuratelestelling moet worden gepubliceerd in de openbare registers.

Beschermingsbewind

Het beschermingsbewind is beperkter dan een curatele. Waar curatele betrekking heeft op een persoon, heeft het beschermingsbewind betrekking op het vermogen (een of meerdere goederen) van de betrokkene.

Een beschermingsbewind kan worden ingesteld wanneer de betrokkene als gevolg van zijn geestelijke maar ook zijn lichamelijke toestand (tijdelijk) niet in staat is zijn vermogensrechtelijke belangen zelf behoorlijk waar te nemen. Dit is anders dan bij de curatele. Curatele kan alleen worden uitgesproken bij een geestelijke stoornis.

Wanneer de rechter het bewind instelt, dient er een bewindvoerder ingesteld te worden. Net als bij curatele geldt er bij de bewindvoering een voorkeursregeling. Ook kan een rechtspersoon tot bewindvoerder worden benoemd.

De bewindvoerder vertegenwoordigt de rechthebbende. Er kunnen ook twee bewindvoerders worden benoemd. Anders dan bij curatele behoeft de onderbewindstelling niet te worden ingeschreven in de openbare registers. Een curatele en een beschermingsbewind kunnen niet naast elkaar bestaan.

Mentorschap

Met het mentorschap wordt beoogd om de betrokkene bescherming te bieden van niet-vermogensrechtelijke aard. Een mentorschap kan worden ingesteld vanwege de lichamelijke of geestelijke toestand van de betrokkene. Mentorschap kan naast een onderbewindstelling bestaan.

Contact

Juridische ondersteuning nodig of vragen over curatele? We helpen graag! Neem vandaag nog vrijblijvend contact op met Van Raak Advocatuur, of kom langs tijdens ons gratis inloopspreekuur.